Våra tankar om hållbarhet

För oss är hållbarhet en självklar och viktig fråga att jobba med. Det finns alltid saker att förbättra och vi försöker hela tiden skaffa oss mer och ny kunskap om hur vi kan minska vårt jordbruks negativa miljöpåverkan. Samtidigt vill vi också jobba med allt det som är bra med jordbruket, till exempel att anlägga och sköta våtmarker.


Vårt ensilage kommer från våra egna vallar som inte sprutas och som innehåller en hög andel baljväxter för att minska behovet av att tillföra kväve. Vallarna innehåller både vit- och rödklöver och i vissa fall lusern - fina blommor som när de blommar ger mat till blomflugor, fjärilar, humlor och andra vilda bin.

Vi är medlemmar i Greppa Näringen för att hålla oss uppdaterade om hur vi kan hushålla med växtnäring och minska risken för utsläpp som ger övergödning och klimatpåverkan.

Vi är också medlemmar i Svenska Djurhälsovården och gör vad vi kan för att förebygga smittor i vår flock. Vi vill ha en torr ströbädd, rena krubbor och betesmarker med låga tryck av parasiter.

Spjutstorp 110 - Naturbeteskött